บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายตวง อันทะไชย นายตวง อันทะไชย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 046
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,381 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) ปฏิรูปการศึกษา2015
doc เมื่อเวลา 11:27 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

การศึกษาหลังปี2015

-มุ่งให้การศึกษาแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-การศึกษาแก้ปัญหาความขัดแย้ง
-การศึกษาสร้างสังคมสันติสุข
-การศึกษาสร้างความมั่นคงและความเสมอภาค
-การศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

(สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557.)
-เป้าหมายการพัฒนาไม่เน้นเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอีกต่อไป
-----------------------
การศึกษามุ่งเน้นคุณค่า สร้างเจตนคติทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แบ่งแยก( Irina Bokova,2011 หน้า3)
--------------
การศึกษาหลังการปฏิรูปจึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ  ต้องปฏิรูปเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนคือคุณภาพกาย-อารมณ์-สังคม-สติปัญญา
ต้องปฏิรูปที่ครู(หลักสูตร/วิธีการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอน/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/การบริหาร/การจัดการ)

เอกสารแนบ : file_1414988895.jpg


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.