บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายยุทธนา ทัพเจริญ นายยุทธนา ทัพเจริญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 144
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,667 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 สิงหาคม 2496
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2551
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.