บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกวสันต์ สุริยมงคล พลเอกวสันต์ สุริยมงคล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 157
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,383 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) หลักการ onemap
doc เมื่อเวลา 15:28 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน : ๔๐๐๐ (One Map)

หลักการและสภาพปัญหา


 โดยที่ในปัจจุบันมีการกำหนดแนวเขตประเภทที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ  โดยหลายหน่วยงานและเป็นการกำหนดแนวเขตประเภทที่ดินโดยกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เกิดปัญหาดังนี้


 1. การประกาศแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกัน(พื้นที่บางแห่งมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบมากถึง6หน่วยงาน) ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และกับประชาชน


 2. มีความยุ่งยากในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เนื่องจากแผนที่แนบท้ายกฎหมายมีมาตราส่วนหลายขนาด ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


 3. เกิดปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนในการนำไปใช้ในพื้นที่จริงและขาดการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากการใช้แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก


 จากสภาวการณ์ดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐสามารถคลี่คลายลง การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐบนพื้นฐานการประสานการทำงานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานให้มีมาตราส่วน 1 : 4000จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรีบดำเนินการ และให้ได้เส้นแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐที่สามารถครอบคลุมทุกหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า เส้น One Map โดยแนวเขตทั้งหมดจะต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อน หรือมีช่องว่าง และเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน จึงกำหนดเป็นหลักการให้หน่วยงานของรัฐหนึ่งหน่วยงาน ดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐหนึ่งแห่งพลเอก วสันต์ สุริยมงคล


Share

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) โครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ
doc เมื่อเวลา 15:12 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ "การปลูกป่าในใจคน" 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน 
ได้ทำการติดตามความคืบหน้าโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ปี พุทธศักราช 2525
“เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสําคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําาลําาธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยาย พันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาด ส่วนหนึ่งส่วนใดได้”

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
โครงการจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วย หัวใจ “

เพื่อให้ประชาชน
มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข
และ ประเทศชาติ มีความ มั่นคง อย่างยั่งยืน

การปลูกป่าในใจคน
ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ
เป็นโครงการ ที่ผู้ริเริ่มโครงการ
ได้วางกลยุทธ์ที่ท้าทายทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งประชาชน ในระดับพื้นที่

“การปลูกป่า ที่มิได้เป็นเพียงการปลูกป่าเท่านั้น หากแต่เป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน
เพื่อให้ป่าแห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
เพราะการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว
ก็ไม่สามารถสร้างป่าได้ แต่จะต้องทําการสร้างน้ําควบคู่กับการสร้างป่า
ขณะเดียวกัน
การปลูกป่า ปลูกต้นไม้โดยไม่ทําการบําารุงรักษาก็จะไม่สามารถสร้างป่าได้เช่นกัน”

กระบวนการที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการปลูกป่าในใจคน
โครงการนี้สําคัญมากสําหรับคนจังหวัดชัยภูมิ
เพราะจะทําให้ผู้คนและทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
โครงการ เกิดความรักและ หวงแหนต้นไม้ของป่าแห่งนี้
แม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการทํางานที่อาจจะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของงานหรือ Outcome

ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม หากแต่กระบวนการคิดของการสร้างฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพิจารณาบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดชัยภูมิ
เข้าสู่ปฏิบัติการนี้
เป็นสิ่งดึงดูดและมีเสน่ห์ของการทําางานร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ บนเทือกเขาภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

1 สร้างน้ำ “ โรงเรียนฝายมีชีวิต “ 111 ฝาย
สร้างฝายได้มากกว่าน้ำ ขยายผลไปยังพื้นที่ 16 อำเภอ
ฝายมีชีวิต คือ การเรียนรู้ การจัดการตนเอง
ใช้สิ่งก่อสร้างที่เกื้อกูลชีวิต ช่วยฟื้นฟูชีวิตผู้คนและระบบนิเวศน์
การสร้างความปรองดอง สามัคคี สมานฉันท์

2. สร้างป่า: ย้อมสีภูเขา
เนื้อที่ 7060 ไร่
ต้นไม้ 296,000 ต้น
ด้วยพันธุ์ไม้ป่า 5 สี

ทองกราว ทองหลาง
งิ้วแดง
เนื้อที่ 1210 ไร่

อินทรชิต ตะแบก
เนื้อที่ 640 ไร่

รวงผึ้ง ราชพฤกษ์
เนื้อที่ 1580 ไร่

กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ชงโค
เนื้อที่ 2090 ไร่

สารภีป่า บุนนาค
และ แคขาว
เนื้อที่ 1540 ไร่

จิตอาสา 1617 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 3 ไร่ รวม 4851 ไร่

คณะสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ และ เอกชน รวม 2,209 ไร่

3. สร้างความยั่งยืน
กลยุทธ์โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ
คนปลูกกลับมาดูแล บำรุง รักษา
สร้างแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า
สร้างการกระจายน้ำ

ผลลัพธ์ โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

– ความชุ่มชื้น
– ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์
– แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
– สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
– แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
– สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
– ความรัก ความสามัคคี
– ความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิ


พลเอก วสันต์ สุริยมงคล


Share

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.