บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 161
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,108 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 พฤษภาคม 2489
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่น วปรอ.399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ปปร.12 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสุง รุ่น วตท.7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.