บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 065
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,012 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ โลหิตวิทยา แพทยสภา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert in : Ped. Hemato - Oncology
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร (ปธพ.) รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) ปี 2559
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ปี 2558
รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ปี 2555
คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.