บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์ ร้อยเอกทินพันธุ์   นาคะตะ ศาสตราจารย์ ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 074
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 827 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 19 มีนาคม 2477
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts (Political Science) รัฐศาสตร์ Vanderbilt University USA
Doctor of Philosophy (Political Science) รัฐศาสตร์ Vanderbilt University USA
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: อาจารย์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2531-2534
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูรานนท์ ปี 2523-2531
ผบ.ร้อย ป.พัน 5 ปี 2502-2505
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2535-2539
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2535
นายทหารปกครอง กรม. นนร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2505-2509
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2534
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ สอนหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2509-2525
ศาสตราจารย์ และอาจารย์ สอนหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2525-ปัจจุบัน
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2516-2517 ,2521-2523
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ท.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.