บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 175
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,220 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 5 ตุลาคม 2504
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์(NIDA)
การอบรมและสัมมนา :: การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: รองนากยกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ปี 2553-2555
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2546-2561
อนุกรรมาธิการการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.