บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกสนธยา ศรีเจริญ พลเอกสนธยา ศรีเจริญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 189
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,085 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 27 พฤศจิกายน 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 56 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5 วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญชายแดน ( ช.ด.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.