บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 187
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,814 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 กรกฎาคม 2493
คุณวุฒิ :: Ph.D (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. Tulane University
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ปลัดกระทรวงการคลัง ปี
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี
ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร่้างความสามารถในการแข่งขัน ปี
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปี
ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปี
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.