บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 117
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 598 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรพยาธิวิทยา พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หนังสืออนุมัติแพทยสภา นิติเวชศาสตร์ แพทยสภา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 15 ศาลยุติธรรม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 17 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส.ป.ท. 2558-2560 กรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2561
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
กรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปี 2561-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)
จตุตถจุลจอมเกล้า ( จ.จ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.