บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 113
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,586 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 23 เมษายน 2507
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: นิติกร
ประสบการณ์ :: อนุกรรมาธิการศึกษาคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครองฯ ปี 2550
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ปี 2551
เจ้าหน้าที่ประจำส่วน (ทบ.) ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ปี 2557-2562
หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557-2562
ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561-2562
ที่ปรึกษากฎหมาย ปี
รับราชการตำรวจ ปี
ผู้จัดการกฎหมายแรงงานและการควบคุม ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.