บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 128
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,517 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 มีนาคม 2500
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 22 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
เสนาธิการทหารบก ปี 2558
รองผู้บัญชาการทหารบก ปี 2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.