บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 122
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,613 ครั้ง
นับตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 กรกฎาคม 2499
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 33 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เสนาธิการทหารเรือ รุ่น 50 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 , ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปี 2533
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำสิงคโปร์ ปี 2549-2551
เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ ปี 2552
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ปี 2553-2555
เสนาธิการทหารเรือ ปี 2558
ตุลาการศาลทหารสูงสุด ปี 2559
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.