บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 097
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 945 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 26 สิงหาคม 2499
คุณวุฒิ :: B.S.(Pol.Science) ทางวิทยาศาสตร์ Utah State University USA
M.A.(Pol.Science , international Relations) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Brigham Young University USA
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น
อาชีพ :: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปี 2552
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2555
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 11) ปี 2557
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ปี
ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยานุจุลจอมเกล้า ( ต.อ.จ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.