บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 121
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 505 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 พฤศจิกายน 2494
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรือ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: หัวหน้าสำนักงานรัฐบุรุษ ส.น.ช. 2549 ส.ป.ช. 2557 ส.ป.ท. 2558
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.