บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 132
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,006 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 ธันวาคม 2495
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 20 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: นักธุรกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลละแม ส.ป.ช. 2557-2558 ส.ป.ท. 2558-2560
ประสบการณ์ :: นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลละแม ปี 2548-2552
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.