บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 088
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,721 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 13 ตุลาคม 2499
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยิมดี) การบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Doctor of Philosophy Political Science Northern Illinois University
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ข้าราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557-2562
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555-2558
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม ปี 2560
คณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2560-2562
ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2542-2544
กรรมการการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2557
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.