บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายนิพนธ์ นาคสมภพ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 086
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 940 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 8 มิถุนายน 2489
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจสากล Woodbury University
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการตลาด West Coast University USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารการเงิน West Coast University USA
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: Broadcast For Child Survival Seminar รุ่น 2540 Usis Washington D.C. , USA.
นักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่น 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การวิจัยตลาด รุ่น สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
อาชีพ :: ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน /ส.ป.ช. 2557-2558
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
กรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีฯ สปช. ปี 2557-2558
ที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน ปี
รองประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อ สปท. ปี 2559-2560
บริหารองค์กรสื่อสารมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่น ปี
นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการศาสนาฯ สนช. ปี 2553-2557
วางแผนและสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์ ประเภทธุรกิจและสาธารณะ ปี
ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สนช. ปี 2548-2552
บริหารองค์กรข่าวระดับชาติและนานาประเทศ ปี
ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สว. ปี 2544-2547
นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) 4 สมัย ปี 2533-2560
อาจารย์วิจัยและนักวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชน ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.