บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 053
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 962 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 กรกฎาคม 2498
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัตรบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง รุ่น 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2518
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปี 2561
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.