บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายณรงค์ รัตนานุกูล นายณรงค์ รัตนานุกูล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 052
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,071 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 กรกฎาคม 2499
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณพิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 6 สำนักงานศาลยุติธรรม
การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่น 3 สำนักงานศาลปกครอง
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการวิสามัญ ปี 2561
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ปี 2543-2553
อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2561
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2553-2554
ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2554-2558
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2558-2559
ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2559-2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.