บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายลักษณ์ วจนานวัช นายลักษณ์ วจนานวัช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 148
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 823 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 3 พฤษภาคม 2500
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการบริหารจัดการระดับสูง การจัดการทั่วไป Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (System Development Program) System Development Program University of Dubline Irland
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านส่งเสริมการเกษตร) ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 16 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาชีพ :: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ปี 2560
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2556-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ( ต.ช.)
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.