บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 150
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,078 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 เมษายน 2490
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา The Citadel The Military College of South Carolina USA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา Massachusetts Institute of Technology USA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารระบบ) การบริหารระบบ University of Southern California USA
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการพัฒนา) บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 1 สำนักงานศาลปกครอง
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: สว.51-54 ส.ป.ช.2557-2558 ส.ป.ท. 2558-2560 กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษก 2557-2558
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2551-2554
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษก ปี 2557-2558
รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ปี 2560-2561
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(ส.ป.ช.) ปี 2557-2558
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ปี 2551-2554
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558-2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.