บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,600 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
doc เมื่อเวลา 11:31 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

aa
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค พร้อมคณะ ประกอบด้วย
๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๒. นายวุตติ วุตติสันต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ
๓. นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ
๔. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อนุกรรมาธิการ
๕. ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ค้ำชู อนุกรรมาธิการ
๖. พลตรี ทิฆัมพร ชุลีลัง อนุกรรมาธิการ
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการแนวทางการผลักดันศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมของอาเซียน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลว่า การดำเนินโครงการใด ๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจะต้องมีลักษณะเป็นการแบ่งปันโครงการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน และเนื่องจากการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมของอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและอาจต้องได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ดังนั้น อาจต้องมีการโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมและเห็นควรมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
ในชั้นนี้รับที่จะไปดำเนินการหาแนวทางความเป็นไปได้ และแนวทางที่มีความเหมาะสมเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ต่อไป

นายกิตติ วะสีนนท์ ได้ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมของอาเซียนอาจดำเนินการในลักษณะเป็นเครือข่ายเหมือนกับกรณีของ ASEAN University Network หรือเหมือนกับกรณีของศูนย์ SDGs ซึ่งประเทศไทยได้เสนอตัวและได้รับมอบหมายให้เป็น Country Coordinator

ในการนี้ ประเทศไทยอาจเสนอตัวเป็น Secretariat ทางด้านวัฒนธรรม โดยการดำเนินการต้องเป็นไป
อย่างแนบเนียนและค่อยเป็นค่อยไปShare
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.