บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,598 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
doc เมื่อเวลา 20:58 น. วันที่ 7 กันยายน 2561

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ สภานิติบัญัติแห่งชาติ

ตำแหน่ง - โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๘ ส.ค. ๕๗  

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่...)

พ.ศ. ....

ตำแหน่ง - รองประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

วันเริ่มต้น ๑๘ ก.ย. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...)

พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) (ต่างประเทศ)

ตำแหน่ง -  รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ คนที่หนึ่ง

วันเริ่มต้น ๒๒ ต.ค. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ

ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๒๗ พ.ย. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๒๗ พ.ย. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๐ ต.ค. ๕๗

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วันเริ่มต้น ๑๙ ก.พ. ๕๘

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรกรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
วันเริ่มต้น ๑๙ มี.ค. ๕๘


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที..) พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วันเริ่มต้น ๓ เม.ย. ๕๘

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยวีของประเทศไทย
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
วันเริ่มต้น ๗ พ.ค. ๕๘

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัย
เศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

วันเริ่มต้น ๒๓ ก.ค. ๕๘


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่สอง
วันเริ่มต้น ๑๖ ต.ค. ๕๘

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

วันเริ่มต้น ๒๙ ม.ค. ๕๙

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ...
ตำแหน่ง - รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

วันเริ่มต้น ๑๑ ก.พ. ๕๙


คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๑ มี.ค. ๕๙


คณะกรรมาธิการรวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วันเริ่มต้น ๑๓ พ.ค. ๕๙

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๒๘ ก.ค. ๕๙


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วันเริ่มต้น ๑๙ ส.ค. ๕๙


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตำแหน่ง – รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม

วันเริ่มต้น ๖ ต.ค. ๕๙

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (กมธ๑) วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง - กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๑ พ.ย. ๕๙

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอของFATF)

ตำแหน่ง – ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๗ พ.ย. ๕๙

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .....

ตำแหน่ง – โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑ ธ.ค. ๕๙

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วิ.๒)

ตำแหน่ง – โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๘ มิ.ย. ๖๐

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...

ตำแหน่ง – กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

วันเริ่มต้น ๑ ก.ย. ๖๐

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐะรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตำแหน่ง – รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

วันเริ่มต้น ๒ พ.ย. ๖๐

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่..) พ.ศ. .....

ตำแหน่ง – รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

วันเริ่มต้น ๑ ธ.ค. ๖๐

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ตำแหน่ง – กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๕ มี.ค. ๖๑

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้ทครองการดำเนินงานขององค์กรสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

ตำแหน่ง – กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๘ พ.ค. ๖๑

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ตำแหน่ง – กรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๑๕ มิ.ย. ๖๑

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

ตำแหน่ง – ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันเริ่มต้น ๕ ก.ค. ๖๑


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.