บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 021
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,352 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 กุมภาพันธ์ 2497
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 57 สำนักงาน ก.พ.
โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง รุ่น 4 สำนักงาน ก.พ.
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559-2560
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิขย์ ปี 2557
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560-2562
ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า ปี 2558
การช่วยเหลือเกษตรกร การรับจำนำสินค้าเกษตร ประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี
ผลกระทบทั้งบวกและลบจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี
การสร้างกลไกการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ปี
การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคา ปี
การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.