บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 026
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,890 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 เมษายน 2492
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(แพทย์ประจำบ้าน) เวชปฏิบัติทั่วไป กรมการแพทย์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุข สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง รุ่น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 21 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 6 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ ปี 2551-2554
กรรมาธิการวิสามัญพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ปี 2539-2540
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ ปี 2554-2557
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปี 2540-2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ปี 2540-2551
กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.