บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายจรินทร์ จักกะพาก นายจรินทร์ จักกะพาก (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 017
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,361 ครั้ง
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 เมษายน 2502
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง รุ่น 1 สำนักงาน ป.ป.ช.
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ปลัดกระทรวงแรงงาน ปี
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และสกลนคร ปี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.