บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 060
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 963 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 18 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยมดี) นโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) , IOD รุ่น
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2554
กรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการอัยการ (กอ.) ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปี
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 6 (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.