บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 059
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,594 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 พฤศจิกายน 2505
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่น 1 กระทรวงยุติธรรม
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปี
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ปี
บุคลากรสำนักนายกรัฐมนตรี ปี
ปลัดอำเภอ ปี
บุคลากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี
ที่ปรึกษา, อาจารย์พิเศษ, นักวิชาการอิสระด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ และกฎหมายปกครอง ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.