บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 058
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,197 ครั้ง
นับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 7 กุมภาพันธ์ 2504
คุณวุฒิ :: ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางนวัตกรรมทางสังคม ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 16 สถาบันพระปกเกล้า
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 5 ศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
ประสบการณ์ :: ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ปี
กรรมการบริหารจัดการนำวิชาสมาธิและวิชาพระพุทธศาสนา สอนในสถาบันการศึกษา ปี
กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร บริหารจัดการงานสอนสมาธิในสถาบันการศึกษาทุกระดับ สอนสมาธิในองค์กร และร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสอนสมาธิเยาวชน และประชาชน 2 ล้านคน ในโครงการ 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตดต ในโอกาสที่ประเทศไทยเสนอยูเนสโก ยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำ ปี
ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย รวม 32 ปี ปี
กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 3 สมัย ปี
บริหารจัดการการจัดซื้่อเครื่องจักรของการยาสูบแห่งประเทศไทย วงเงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยความโปร่งใส ได้เครื่องจักรคุณภาพ และประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 30% จนเป็นองค์กรต้นแบบการจัดซื้่อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมของรัฐบาล รวมทั้งบริหารต้นทุน ปรับกลยุทธ์การจัดการให้สามารถส่งเงิ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญเงินช้างเผือก ( ร.ง.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.