บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายชยุต สืบตระกูล นายชยุต สืบตระกูล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 036
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 709 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 พฤษภาคม 2495
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่น 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมือง รุ่น 2 สถาบันเพื่อการพัฒนาเมือง กรุงเทพฯ
อาชีพ :: ที่ปรึกษากฎหมาย - ทนายความ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ปี 2545-2546
ที่ปรึกษาประชาองค์กรโทรศัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2541-2542
ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณวุฒิสภา ปี 2543-2545
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2539-2543
นักวิชาการประจำกรรมาธิการการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎร ปี 2535-2539
ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2557-2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.