บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 028
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,561 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 ตุลาคม 2492
คุณวุฒิ :: การศึกษาบัณฑิต สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า
การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ปี
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปี
อนุกรรมการด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวุฒิสภา ปี
รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี
ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา ปี 2553
ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี
อนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ปี
ประธานอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.