บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกบุญธรรม โอริส พลเอกบุญธรรม โอริส (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 092
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,485 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 28 กรกฎาคม 2500
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสปท. รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 23 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ/ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ผบ.ป.พัน. 722 ปี 2537
อนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2558
ผบ.ป.พัน. 721 ปี 2538
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
ผบ.ศป. ปี 2555
อนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2560
รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปี 2557
อนุกรรมาธิการตรวจร่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปี 2560
หัวหน้าสำนักงานรองเลขากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี 2557-2559
ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำสัญญาประชาคม ปี 2560
อนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญราชการชายแดน ( ช.ด.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม.)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ( ส.ช.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.