บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์   ลีวิโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 007
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 253 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มิถุนายน 2498
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Public International Law King s college University of London
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 1 สำนักงานศาลยุติธรรม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: กรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.