บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก ธีรเดช มีเพียร พลเอก ธีรเดช มีเพียร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 081
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,243 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 มีนาคม 2482
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Master of Arts Political Science Wayne State University, Detroit, Michigan
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมและสัมมนา :: เสนาธิการทหารบก รุ่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ รุ่น H.S.Army Command and General Staff College
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
นักบินทหารบกไทยและสหรัฐอเมริกา รุ่น
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2522-2524
ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา ปี 2554-2555
ราชองครักษ์เวร ปี 2517-2539
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2554-2557
ราชองครักษ์พิเศษ ปี 2539-2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557-2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2541-2543
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปี 2546-2550
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2550-2553
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ปี 2546-2550
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2541-2543
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ( ภ.ป.ร.1-5)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว.)

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.