บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 200
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,682 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 กรกฎาคม 2483
คุณวุฒิ :: Master of Arts ECONOMICS Fairleigh Dickinson University
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(ว.ป.อ.) รุ่น
สถาบันวิชาการตลาดลงทุน (วตท.) รุ่น 5 วิทยาลัยตลาดทุน
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา ปี 2539-2543
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2545
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปี 2547
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2552
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ปี
ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย ปี 2546
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ปี 2546
ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ปี
ประธานสถาบันอัญมณี และเครื่องประดับ ปี 2546
ประธานคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ปี 2548
ประธานกรรมการสถาบันอาหาร ปี 2545
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม ปี 2548
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2546
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2556
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปี 2556
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.