บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมชาย แสวงการ นายสมชาย แสวงการ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 195
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,264 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 12 เมษายน 2505
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 14 วิทยาลัยการยุติธรรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549
รองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2550
นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ไทย ปี 2546-2549
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2551-2554
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ปี 2551-2556
กรรมการผู้จัดการไอเอ็นเรดิโอและผู้อำนวยการวิทยุโทรทัศน์ ปี 2546-2550
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
รองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ ปี 2557
บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ปี 2535
เลขานุการวิป สนช. ปี 2557-2562
กรรมการและที่ปรึกษาวิปรัฐบาล ปี 2557-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.