บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 109
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,143 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 30 เมษายน 2498
คุณวุฒิ :: ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การอบรมและสัมมนา :: ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: อาจารย์ / สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2549
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปี
เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557
หัวหน้าภาควิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปี
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ปี
ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจัวหวัดเชียงใหม่ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.