บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 116
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 696 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 26 มกราคม 2486
คุณวุฒิ :: อักษรศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 1 สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
อาชีพ :: กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานศาลยุติธรรม / ส.ป.ช. 2557
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2542
เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ปี 2544
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2545
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2551
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2554
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย ปี
กรรมการบริหารสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินนานาชาติ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.