บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก นาวิน  ดำริกาญจน์ พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 085
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,154 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 17 สิงหาคม 2500
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี Rice University
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี University of Pennsylvania
วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี Northwestern University
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ปี 2557-2558
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2558-2562
กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2557-2558
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี 2561-2562
รองผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารบก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ปี
รองผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารบก ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี
หัวหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ( ส.ช.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.