บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,580 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
doc เมื่อเวลา 11:35 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

S__2285644

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ คน นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
ณ ห้อง Dumsky Hall โดยในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ภายใต้หัวข้อหลัก “Promoting Cultural Pluralism and Peace through Inter-faith and inter-ethnic dialogue” ต่อจากวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากนั้น ที่ประชุมสมัชชาได้มีมติรับรองร่างข้อมติระเบียบวาระเร่งด่วน (emergency item) ในหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ตามที่คณะกรรมการยกร่างข้อมติระเบียบวาระเร่งด่วน (drafting committee on emergency item) ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสมัชชา

จากนั้น คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมอภิปรายในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพรัฐสภา รวม ๓ คณะ ได้แก่ 
๑. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ณ ศูนย์การประชุม Parliamentary Center ซึ่งเป็นการประชุมแบบ panel discussion ใน ๒ หัวข้อ ได้แก่ บทบาทของรัฐสภาในการติดตามกำกับตรวจสอบปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และหัวข้อสงครามไซเบอร์ (cyber warfare) โดยมีนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทย ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Member of the Bureau) และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ เข้าร่วมอภิปราย

๒. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการรับรองร่างข้อมติในหัวข้อ “Sharing our diversity: The 20th Anniversary of the Universal Declaration on Democracy” ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาเพื่อรับรองร่างข้อมติดังกล่าวในวันที่ ๑๘ ตุลาคมต่อไป โดยมีนายกิตติ วะสีนนท์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ และนายสมชาย แสวงการ เข้าร่วมประชุม
๓. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ที่มีการอภิปรายในแบบ panel discussion ในหัวข้อสุดท้าย ได้แก่ การใช้วิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรากฎหมายด้านสุขภาพและสาธารณสุข โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ เข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวาระพิเศษ ได้แก่ การประชุม Parity Debate ซึ่งจัดโดย สหภาพรัฐสภาสตรี (Forum of Women Parliamentarians) ในหัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี (Member of the Bureau of Women Parliamentarians) ได้ร่วมอภิปราย
สำหรับในช่วงเย็น คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 2 คน ได้แก่ นางสาว Gabriela Cuevas Barron จากเม็กซิโก และนาง Ivonne Passada จากอุรุกวัย ณ ศูนย์การประชุม Parliamentary Center ซึ่งการเลือกตั้งประธานสหภาพรัฐสภา คนที่ ๒๙ กำหนดจะมีขึ้นระหว่างการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒๐๑ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้
โอกาสนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ได้นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวม ๔ วาระ ได้แก่
๑) วาระหารือกับนาย Nikolai Fyodorov รองประธานสภาสหพันธ์ (Council of Federation) แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงลู่ทางในการขยายความร่วมมือทั้งในภาคฝ่ายบริหาร และในภาคนิติบัญญัติ ในบริบทของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน อาทิ ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในภาคพลังงาน การท่องเที่ยว และการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ผ่านการแลกเปลี่ยนการให้ทุนการศึกษาระหว่างกัน จะกลายเป็นต้นทุนที่จะสามารถต่อยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างไทยและรัสเซียในอนาคตได้
๒) พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาอิสราเอล นำโดย นาย Yossi Yonah ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาอิสราเอล-ไทย ในประเด็นการใช้กลไกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติที่จะเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายบริหารของประเทศทั้งสอง รวมถึงประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และด้านการท่องเที่ยว 
๓) พบปะหารือกับนาย Pyotr Tolstoy รองประธานสภาดูมา (สภาผู้แทนราษฎรรัสเซีย) โดยฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมรัฐสภารัสเซียซึ่งประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า สนช. ตอบรับที่จะส่งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “Parliamentarians against Drugs” ที่สภาดูมาจะเป็นเจ้าภาพจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมอสโก ตลอดจนได้เชิญชวนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของรัสเซียเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทยอีกด้วย
๔) พบปะหารือกับนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา โดยฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณเลขาธิการสหภาพรัฐสภาที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สนช. ใน IPU มาโดยตลอดตั้งแต่ พ ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) และที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) ได้รับทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะสามารถสร้างประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์ เข้มแข็ง และยั่งยืนได้ตาม Roadmap ที่วางไว้ และ IPU ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ (technical assistance) ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหากฝ่ายไทยประสงค์

S__2285645 S__2285646 S__2285647 S__2285648 S__2285649 S__2285650 S__2285651 S__2285652


Share
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.