บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,597 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ (พ.ศ. 2561)
doc เมื่อเวลา 21:05 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

 

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษาและติดตามการดำเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมืออื่น ๆ ในกรอบอาเซียน 2. ศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอื่น ๆ เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion - GMS) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) ฯลฯ 3. ศึกษาและติดตามความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติ วะสีนนท์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อำนาจหน้าที่
พิจารณาการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมาธิการวิสามัญ

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมาธิการวิสามัญ


คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. 2557) 

อำนาจหน้าที่
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

นายกิตติ วะสีนนท์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง


คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. 2557) 

อำนาจหน้าที่
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนไทยโพ้นทะเล สถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายกิตติ วะสีนนท์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นายกิตติ วะสีนนท์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่งShare
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.