บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 002
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,257 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 29 สิงหาคม 2493
คุณวุฒิ :: Bachelor Degree Science in Commerce Medina College Philippine
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรอบรมบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รุ่น 52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 วิทยาลัยการธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตรยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง รุ่น 4 สถาบันป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 2 สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ รุ่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษากรรมาธิการการกีฬา ปี 2544-2547
ที่ปรึกษาวิทยาลัยการยุติธรรม ปี 2552-ปัจจุบัน
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ปี
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี 2554
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ปี
ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.ประวิช รัตนเพียร ปี 2556
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ปี
กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภา ปี 2554
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี ดร.ประวิช รัตนเพียร ปี
ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย ดร.ประวิช รัตนเพียร ปี
โฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงาน ปี 2557-2562
เลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557-2562
ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน ปี 2560-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.