บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายชลิต แก้วจินดา นายชลิต แก้วจินดา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 038
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,271 ครั้ง
นับตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 19 มีนาคม 2488
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานรัฐกิจ NIDA
การเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง การเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(MPD) รัฐประศาสนศาสตร๋ NIDA
ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 41-11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมและสัมมนา :: วุฒิบัตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่น สวปอ.มส.3 วปอ.สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
Modern Management รุ่น กจ.1 2543 วปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีพ :: วิศวกรรม
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549-2551
ผู้ชำนาญการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ปี 2558-2561
ที่ปรึกษาและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2538-ปัจจุบัน
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2551-2554
ผู้ชำนาญการของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.231) ปี 2557-2558
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2540-2544
สมาชิกวุฒิสภา ปี 2562-ปัจจุบัน
คณะกรรมการการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปี 2557-2558
ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง ปี 2513-2562
คณะกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ สภาผู้แทนฯ ปี 2556
ที่ปรึกษาสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา ปี 2550
ที่ปรึกษาสมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ปัจจุบัน
กรรมาธิการพิจารณาร่างแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนชซ. ปี 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.