บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายธานี อ่อนละเอียด นายธานี อ่อนละเอียด (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 080
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 16 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 ธันวาคม 2496
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น สถาบันพระปกเกล้า
วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาชีพ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น ปี 2554
กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา ปี 2554
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2557-2562
กรรมาธิาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ปี 2555
กรรมาธิการกฎหมายกระบวนยุติธรรมและกิจการตำรวจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
กรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.