บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเรือเอก  สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 174
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,368 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ทดสอบการสร้างบทความ
doc เมื่อเวลา 11:23 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรหัสลับของระบบ E-mail ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เม
ื่อได้รับแจ้งการสร้าง e-mail account จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส
ื่
อสาร จากนั้น ควร
ดําเนินการเปลี่
ยนรหัสผ่านแรกเร
ิ่
มที่กําหนดให้โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ซึ่งเข้าไปแก้ไขในระบบ e-mail 
เพื่อให้การใช้งานระบบต่าง ๆ เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
วิธีการเปลี่
ยนรหัส
1. เปิด Browser เช่น 
2. กรอก Username ลงในช่องชื่อบัญชีและรหัสลับ แล้วกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ
 3. เม
ื่
อเข้าระบบแล้วให้ไปคลิกที่ปุ่ม ส่วนตัว Î รหัสลับ
4. ใส่รหัสผ่านท
ี่ได้รับลงในช่อง รหัสลับเดิม: และในช่อง รหัสลับใหม่: ให้ใส่รหัสผ่านที่ตั้งข
ึ้นใหม่ที่ต้องการเปลี่
ยน
แล้วยืนยันอีกคร
ั้งในช่อง ยืนยันรหัสลับใหม่: หลังจากน
ั้
นคลิกที่ปุ่ม เปลี่
ยนรหัสลับ หากใส่ข้อมูลแล้วยังไม่
ต้องการเปลี่ยนให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก5. หลังจากนั้น จะมีข้อความยืนยันการเปลี่ยนแปลงรหัสลับเรียบร้อย แสดงว่าใช้ได้แล้ว 
6. หลังจากนั้น ออกจากระบบ สามารถนํารหัสลับใหม่ไปใช้งานกับระบบต่าง ๆ ได้
 

Share

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.