บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 201
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 273 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 13 กันยายน 2500
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่น 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปี 1 ต.ค. 2556-30 ก.ย.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 29 ธ.ค. 2557-29 ธ.ค.
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี 22 เม.ย. 2558-7 พ.ค.
คณะกรรมการกฤษฏีกา ปี 16 ต.ค. 2588 - 7 พ.ค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 13 ก.ค. 2559 - 7 พ.ค
กรรมการสภาวิทยาลัยป้องกันราชการอาณาจักร ปี 1 ต.ค. 2559 - 7 พ.ค.
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 24 ม.ค. 2561 - 7 พ.ค
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา ( ร.จ.พ.)
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ( )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.