บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสมพร เทพสิทธา นายสมพร เทพสิทธา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 152
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,771 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 3 พฤศจิกายน 2468
คุณวุฒิ :: บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) University of Pennsylvania เมืองฟิลลาเดลเฟีย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 76 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1   ถนน เทศบาลรังสรรค์เหนือ   ซอย 4   แขวง/ตำบล ลาดยาว   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / นักพัฒนาสังคม
ประสบการณ์ :: เศรษฐกรพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ
รองปลัดกระทรวง
อธิบดีกรมเศรษฐกิจ การพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
อธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2510 -2517
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2539 - 2543
อาจารย์พิเศษ และผู้บรรยายในสถาบันการศึกษา และหน่วยราชการต่างๆ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2 พ.ศ. 2550 - 2553
สมาชิกคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 3 พ.ศ. 2553 - 2556
ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ทุติยจุลจอมเกล้า ( ท.จ. )
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.