บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายดิสทัต โหตระกิตย์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 044
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,052 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 7 มีนาคม 2501
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA)
ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman)
D.E.A. de Droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman)
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
Director Certification Program
Administration Litigation and Supervision
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สถานที่ติดต่อ :: 1   ถนน พระอาทิตย์   ซอย   แขวง/ตำบล พระบรมมหาราชวัง   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: กรรมการรัฐสาหกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2550
กรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2555-2557
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี(คณะที่1) ฝ่ายเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) พ.ศ. 2553-2555
กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2547
กรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.