บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail facebook SENATOR 171
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 17,449 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
doc เมื่อเวลา 11:48 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2557

ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา

จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยางพาราของไทย (SWOT Analysis) พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยในปัจจุบันมีหลายประการคือ 
(๑) ด้านการผลิต โดยผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน สวนยางมีขนาดเล็กลง เป็นเกษตรกรรายย่อย 
(๒) ด้านการตลาด ราคาถูก
กำหนดโดยผู้ซื้อ พึ่งพาตลาดต่างประเทศ ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศน้อย ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปวัตถุดิบ การสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราอยู่ในระดับต่ำ 
(๓) การจัดการด้านพื้นที่ปลูกยาง มีการปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องมีการกำหนดพื้นที่ปลูกยาง (Zoning) 
(๔) นโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทั้งนโยบายกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ มาตรการด้านภาษี 
(๕) การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนภารกิจด้านนี้ยังไม่เพียงพอและต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

จากประเด็นปัญหาต่างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอยุทธศาสตร์ยางพาราดังนี้คือ
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพารา
๒. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางพารา
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกยางพารา

*รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : file_1418835161.pdf


Share

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.